O sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Podstawowym celem sesji Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

W kolejnych edycjach sesji Młodych Mistrzów bierze udział coraz więcej przedstawicieli środowisk uczelnianych i kół naukowych. Na początku było to 40 osób, ostatnio ponad 50.

Sesji tej towarzyszy ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.
Konkurs Młodych Mistrzów jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Mile widziane są zgłoszenia pasjonatów informatyki z kierunków nieinformatycznych, na przykład członków kół naukowych, szczególnie gdy dotyczą one konkretnych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia. Przedstawiane prace mogą (ale nie muszą) być efektem prac dyplomowych, niekoniecznie już zakończonych. Prace mogą być zespołowe.

Tematy wiodące konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.

Przebieg Konkursu
I etap – uczestnicy do dnia 20.06.2020 r. nadsyłają 10-slajdowe prezentacje w szablonie Forum (PowerPoint, PDF) oraz dwustronicowy opis tekstowy. Na tej podstawie w ciągu 20 dni Jury wybierze finalistów, którzy następnie zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w Forum. Prace zakwalifikowane do finału będą opublikowane na stronie Forum oraz w drukowanych materiałach konferencyjnych.

II etap – spośród finalistów Jury zakwalifikuje wybrane prace do wystąpień w czasie specjalnej sesji na Forum. Jury będzie oceniać zarówno poziom merytoryczny tych prac, jak i sposób ich prezentacji. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi na końcowej sesji Forum, a oficjalne wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych – w trakcie późniejszego spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji. Dyplomy są także wręczane przedstawicielom instytucji naukowych, z których pochodzą opiekunowie Laureatów.

Sesja „Forum Młodych Mistrzów” odbędzie się 25 września 2020 r.
 

Zarejestruj prezentację

Regulamin Konkursu Młodych Mistrzów

Załącznik 1 do regulaminu

Załącznik 2 do regulaminu

Protokół z ogólnopolskiego Konkursu Młodych Mistrzów

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:

 • zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
 • stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
 • pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

Wystąpienia Młodych Mistrzów na Forum

Nagrody

Najlepsze prezentacje, wygłoszone podczas „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, są nagradzane i wyróżniane.

O wynikach decyduje Jury Konkursu Sesji „Forum Młodych Mistrzów”, składające się z przedstawicieli: Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Fundacji Rozwoju Informatyki.

Kategorie konkursowe

Nagroda główna:

 • „Najlepsza merytorycznie praca” – nagroda Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

 

Nagrody specjalne:

 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej” – nagroda Ministra Cyfryzacji,
 • „Uwzględnienie aspektu ekonomicznego zastosowania informatyki” – nagroda Narodowego Banku Polskiego,
 • „Najlepsza praca z zakresu ochrony danych osobowych” – nagroda UODO,
 • „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa” – fundator lub fundatorzy zostaną podani do wiadomości w późniejszym czasie,
 • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” – nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki,
 • „Poza horyzont…” – nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • „Najlepsza praca z zakresu Internetu rzeczy” – nagroda Prezesa Atende Software,
 • „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) praca” – nagroda Przewodniczącego Jury.

Uwaga: kategorie konkursowe mogą ulegać zmianie.

Wyróżnienia – XXV Forum Nagrody – XXV Forum Nagrody 2009-2019

Wręczenie nagród laureatom

 

Kontakt

  22 100 10 50   forum@biztech.pl