XXIV Forum Teleinformatyki
„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 września 2018 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego


PARTNERZY FORUM:

FUNDATOR NAGRODY IM. MARKA CARA:

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld_logo
ForumIT_itwiz
logosas
27 września 2018 (czwartek)28 września 2018 (piątek)
checklist-on-a-paper-with-a-pencil_maly
08:30 Rejestracja Uczestników Forum

open
08:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz Partnerów

number-one-in-a-circle
SESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA I OBYWATELA – SZANSE I BARIERY


Nowoczesne państwo, aby skutecznie realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod, wzorców architektonicznych i usług. Reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego została trwale podważona, nie da się bowiem budować nowoczesnego systemu informacyjnego bez efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński
Współprowadzący: Waldemar Sielski

„System informacyjny państwa – najważniejsze cele i zadania Ministerstwa Cyfryzacji”
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
number-one-in-a-circle „Statystyka publiczna jako element systemu informacyjnego państwa”
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Statystycznego

open
10:20 Przerwa na kawę

SESJE RÓWNOLEGŁE:

number-one-in-a-circleSESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są niewątpliwie projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja, przesądzi nie tylko o kierunkach unowocześniania funkcjonowania państwa, ale także o stopniu zaufania obywateli do procesów jego cyfrowej modernizacji. Ważną rolę porządkującą dla systemu informacyjnego pełni Główny Urząd Statystyczny, co trzeba podkreślić z okazji stulecia powstania tej instytucji.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Paweł Oracz, Marek Słowikowski
open
Blok I – Rozszerzamy horyzonty

10:50 „Wybrane inicjatywy informatyczne Narodowego Banku Polskiego – uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne”
Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
11:05 „Informatyczne wsparcie zadań ustawowych NBP – istota, architektura, technologie”
Marcin Karlik – Naczelnik Wydziału w DIT NBP

open
Blok II – Ministerstwo Finansów

11:25 „Przegląd inicjatyw informatycznych Ministerstwa Finansów wspierających procesy analityczne”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji
11:40 Prezentacja wybranego projektu realizowanego w Ministerstwie Finansów
Aplikacje Krytyczne

open
Blok III – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12:00 „Wybrane projekty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne”
Krzysztof Dyki – Członek Zarządu ZUS
12:15 „System elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA”
Bartłomiej Prystupa – Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich ZUS

open
Blok IV – Główny Urząd Statystyczny

12:35 „Architektura i narzędzia informatycznego wsparcia badań statystycznych”
Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów Powszechnych w GUS

open
Blok V – Główny Urząd Miar

12:55 „Od materii do abstrakcji – rewolucja w pomiarach i technologiach wraz z nadchodzącą redefinicją układu SI”
dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Prezes GUM
13:15 „Innowacyjna cyfrowa komunikacji siłą organizacji do afektywnej realizacji strategii w epoce big data i globalizującej się codzienności”
Tomasz Stojek – Senetic SA

number-one-in-a-circle
13:35 Przerwa na obiad

number-one-in-a-circleSESJA III
INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: BAZA DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Sesja dedykowana Informacyjnym Systemom Ubezpieczeniowym, które są źródłem sprawdzonych rozwiązań architektonicznych, jak i przekrojowej, rozległej wiedzy o społeczeństwie.

Współprzewodniczący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł

10:50 Otwarcie sesji
Małgorzata Ślepowrońska – Członek Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

10:55 „Praktyczne szkolenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni i ich znaczenie w doskonaleniu poziomu ochrony danych”
Zbigniew Świerczyński – Milstar
11:20 „Integracja danych ubezpieczeniowych w czasie rzeczywistym”
Łukasz Szewczyk – Goldenore, Sylwester Deć – Oracle Polska
11:45 „Data Protection Impact Assessment. Praktyczny model oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji”
adw. Gerard Karp – PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki
12:10 „Automatyzacja procesów projakościowych w zakładach ubezpieczeń”
Przemysław Czapliński – Aspartus
Marcin Wójciuk – Aspartus
12:35 „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej: Funkcjonalności i korzyści dla Zakładów Ubezpieczeń”
Bogumił Kamiński – DahliaMatic
13:00 Pytania i odpowiedzi do sesji

number-one-in-a-circle
13:35 Przerwa na obiad

number-one-in-a-circle14:30 SESJA IV (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ V)
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE

W środowiskach zaangażowanych w budowę nowoczesnego państwa narasta przekonanie o braku mającego silne podstawy merytorycznie, stabilnego modelu wykorzystania w tym względzie metod i środków informatyki. Uwzględniając dotychczasowy dorobek Forum w tej dziedzinie, sądzimy że przedstawione w tej sesji pogłębione poglądy na temat wpływu czynników wymienionych w tytule na bezpieczną i efektywną realizację procesów informacyjnych będą stanowić ważny głos dotyczący kierunków i sposobów rozwoju systemu informacyjnego państwa.

Przewodniczący: dr Marek Lipniowiecki
Współprowadzący: Dariusz Dolczewski, Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski

14:30 „Co operator telekomunikacyjny może zrobić dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni?”
Włodzimierz Nowak – ekspert
14:55 „Wybrane aspekty bezpieczeństwa cyfrowej Polski”
Paweł Nogowicz – Evercom
15:20 „Przygotowanie rejestrów państwowych do pracy w chmurze”
Piotr Beńke – IBM Polska

open
15:45 Przerwa na kawę

16:15 „Praktyczne podejście do realizacji wymagań RODO w systemach teleinformatycznych”
Paweł Walczak – Microsoft
16:40 „Zaawansowana analityka wspierająca wykrywanie nadużyć w sektorze publicznym – doświadczenia i praktyka”
Patryk Choroś – SAS Institute
17:05 „Chmura Publiczna – czy jest tu rozwiązanie każdego problemu?”
Marcin Fryzik – Veeam

open
17:30 Przerwa na kawę

18:00 Wystąpienie firmowe

18:25 „Flash Storage – Dla kogo i dlaczego? Mity i fakty”
Arthur Kilian – Accelstor

number-one-in-a-circle14:30 SESJA V (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ IV)
INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD
Sesja Rady ds. Kompetencji Sektora IT

14:30 „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji”
Zaproszony przedstawiciel instytucji edukacyjnej
14:50 Panel dyskusyjny: przedstawiciele instytucji metodycznych, ministerstw, uczelni i szkół

open
15:50 Przerwa na kawę

16:20 „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców”
Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
16:40 Panel dyskusyjny: przedstawiciele ministerstw, administracji publicznej, firm
17:40 Podsumowanie z zamianą ról

open
19:15 Wręczenie Nagrody za najlepszą prezentację firmową na XXIII Forum
Wręczenie Nagrody im. Marka Cara (Fundator Nagrody im. Marka Cara – SAS Institute)

open
19:30 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach


number-one-in-a-circle22:00 „NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”
CZYJE SĄ „MOJE” DANE?

Wzorem lat ubiegłych zapewne kilkudziesięciu uczestników Forum, mimo nocnej pory, weźmie aktywny udział w swobodnym, nieskrępowanym ograniczeniami czasowymi „zgłębianiu” istoty kolejnego fenomenu ostatnich lat. Jeśli tak jest, to znaczy że dyskusja w warunkach klubowych znowu będzie bardzo interesująca.

Przewodniczący: dr hab. Marcin Paprzycki
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Piotr Drobek – Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Maria Ganzha – Ekspert UE ds. Etyki, Politechnika Warszawska, Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Kajetan Wojsyk – Ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych

open
08:45 Poranna kawa

number-one-in-a-circle09:00 Sesje równoległe
SESJA VI FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Dlatego do uczestnictwa w sesji są zachęcani wszyscy uczestnicy Forum, którzy są zainteresowani prezentacjami i dyskusją z młodymi mistrzami informatyki.

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego


Przewodniczący: Witold Wieteska

09:00 „Fintech a pieniądz: pieniądz cyfrowy, rozproszony rejestr, kryptowaluty”
prof. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP

Prezentacje młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych
open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VII FORUM NOWYCH IDEI

Przewodniczący: Wiesław Paluszyński
Współprowadzący: Dariusz Dolczewski, Borys Stokalski

09:00 Prezentacja zaproszonego eksperta
09:40-12:00 Prezentacje firmowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ
„ZŁOTE USŁUGI I PRAKTYKI DO WZIĘCIA”

Sesja „Złote usługi i praktyki do wzięcia”, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie sprawdzonych już „na swoim podwórku” usług. Szczególną cechą tej sesji jest możliwość zapoznania się z kierunkami działania w dziedzinie geodezji, kartografii, geologii i hydrogeologii.

Współprzewodniczący: dr inż. Kajetan Wojsyk, Mariusz Madejczyk
Współprowadzący: Krzysztof Mączewski

Honorowy Patronat sesji:

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego


Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski


dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju


dr Tomasz Nowacki, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Blok I – Linia Współpracy
Prowadzący: Mariusz Madejczyk, kajetan Wojsyk

9:00 „EZD RP w administracji publicznej RP – założenia i stan realizacji przedsięwzięcia Ministra Cyfryzacji realizowanego przez NASK i Wojewodę Podlaskiego”
„Omówienie koncepcji i praktyki współpracy EZD z wybranymi systemami dziedzinowymi stosowanymi w administracji samorządowej”
Mariusz Madejczyk – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informa
09:40 Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Blok II – eUsługi z wykorzystaniem informacji przestrzennych
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prowadzenie: przedstawiciele Samorządu Mazowieckiego i Rady Programowej Forum

9:50 Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego
10:00 Wystąpienie Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego
10:10 Wystąpienie Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Mazowieckiego
10:20 „Internetowe usługi wspierające funkcjonowanie podmiotów samorządowych w województwie mazowieckim”
Krzysztof Mączewski – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
10:40 „Integracja danych przestrzennych na potrzeby Państwa i biznesu – innowacyjny portal Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB”
Piotr Gałkowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
10:55 Wręczenie dyplomów – II edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”
Marszałek Województwa, Przewodniczący Konwentów, Dyrektor Departamentu

Blok III – Usługi elektroniczne w sektorze rolniczym
Patronat Honorowy: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prowadzenie: przedstawiciele ARiMR oraz Rady Programowej Forum

11:00 Wystąpienie wprowadzające
11:10 „Zadania i systemy informatyczne ARiMR wspierające politykę rolną na przykładzie systemu dopłat bezpośrednich”
11:25 „Rola i znaczenie środowiska użytkowników we wdrażaniu systemów informatycznych ARiMR”
11:40 „Kierunki zmian architektury systemów informatycznych ARiMR w kontekście zmian w informatyce publicznej”
11:55 Wręczenie nagrody „Złoty Herold” (przez Radę Programową Forum) oraz dyplomów dla osób wyróżnionych (przez kierownictwo ARiMR)

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle12:20 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
TRANSFORMACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA
„CYFRYZACJA PAŃSTWA – REFLEKSJE PO I POŁOWIE KADENCJI”

Uczestnicy Forum będą mieli okazję skonfrontować z poglądami zaproszonych panelistów swoje oczekiwania i prognozy, dotyczące organizacji procesu przebudowy systemu informacyjnego państwa. Stan aktualny oraz prezentowane przez rząd podejście do procesów informatyzacji (o ile zostanie nowe przedstawione) nadal wywołują wiele pytań, nie tylko ze strony sektora firm informatycznych i telekomunikacyjnych, ale także ze strony środowisk naukowych i tzw. przeciętnych obywateli. Planowane prezentacje wprowadzające, odniosą się do wielu z nich i tym samym zachęcą do dyskusji plenarnej.
Zapewniamy więc, że znowu w Kotle będzie i interesująco, i gorąco.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Borys Stokalski

12:20 „Z doświadczeń Forum Teleinformatyki”
prof. WAT Bolesław Szafrański – Przewodniczący Rady Programowej Forum
12:30 „Z doświadczeń Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji”
Michał Jaworski – Przewodniczący Rady PIIT
12:40 „Wprowadzenie – założenia organizacyjne i merytoryczne kotła dyskusyjnego”
Borys Stokalski – Prezes PIIT

Wiodący paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Dyki – Członek Zarządu ZUS, Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA, Karol Okoński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, przedstawiciel firmy z PIIT

number-one-in-a-circle 14:15 Ogłoszenie wyników konkursu Młodych Mistrzów

number-one-in-a-circle
14:30 Zakończenie Forum

number-one-in-a-circle
14:35 Obiad