O sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Podstawowym celem sesji Forum Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

W kolejnych edycjach sesji Forum Młodych Mistrzów bierze udział coraz więcej przedstawicieli środowisk uczelnianych i kół naukowych. Na początku było to 40 osób, ostatnio ponad 50.

Sesji tej towarzyszy ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.
Konkurs Młodych Mistrzów jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Mile widziane są zgłoszenia pasjonatów informatyki z kierunków nieinformatycznych, na przykład członków kół naukowych, szczególnie gdy dotyczą one konkretnych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia. Przedstawiane prace mogą (ale nie muszą) być efektem prac dyplomowych, niekoniecznie już zakończonych. Prace mogą być zespołowe.

Tematy wiodące konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.

Przebieg Konkursu
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w 2020 roku Konkurs Młodych Mistrzów został przeprowadzony w uproszczonej formule.

I etap Konkursu, polegający wcześniej na pracy Zespołu Ekspertów, który po dokonaniu przeglądu i wstępnej oceny zgłoszonych prac konkursowych decydował o kwalifikacjach prac do finału Konkursu, został zastąpiony przez rekomendacje Koordynatorów Konkursu MM. Koordynatorzy, kierując się wyłącznie celami Konkursu oraz własną wiedzą, wybierali jedną, dwie lub trzy prace z rodzimej uczelni, przekazując dane dotyczące tytułu, autora (autorów), krótkie uzasadnienie (nie dłuższe niż 1/2 do maks. 1 strony), dane opiekuna(ów) naukowego oraz sugestie dotyczące kategorii konkursowej.

Bazując na tych rekomendacjach – prace te automatycznie zostały zakwalifikowane do finału Konkursu i wyróżnione. Niezależnie od tego, ubiegały się one o nagrodę główną i nagrody specjalne.
W Konkursie mogły brać udział wyłącznie prace, których autorami są uczestnicy studiów I, II i III (doktoranci) stopnia.
Prace rekomendowane przez Koordynatorów mogły być wynikiem prac dyplomowych, prac zrealizowanych w ramach kół zainteresowań naukowych lub indywidualnych prac studentów.

Sesja „Forum Młodych Mistrzów” odbyła się 25 września 2020 r.
Protokół z ogólnopolskiego Konkursu Młodych Mistrzów na XXVI Forum Teleinformatyki

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:
◾️ zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
◾️ stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
◾️ pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

W 2021 roku Konkurs Młodych Mistrzów zostanie również zorganizowany w formule online, a wystąpienia będą transmitowane w dniu 24 września.
Zapraszamy do zgłaszania prac do końca lipca na adres: kinga.rokoszewska@biztech.pl

Wystąpienia Młodych Mistrzów na Forum


Nagrody

Najlepsze prezentacje, wygłoszone podczas „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, są nagradzane i wyróżniane. O wynikach decyduje Jury Konkursu Sesji „Forum Młodych Mistrzów”.

Kategorie konkursowe

Nagroda główna:
◾️ „Najlepsza merytorycznie praca” – nagroda Rady Programowej Forum, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 
Nagrody specjalne:
◾️ „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej” – nagroda Ministra Cyfryzacji,
◾️ „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji” – nagroda Narodowego Banku Polskiego,
◾️ „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa” – nagroda NASK Państwowego Instytutu Badawczego,
◾️ „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” – nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki,
◾️ „Poza horyzont…” – nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
◾️ „Najlepsza praca z zakresu Internetu rzeczy” – nagroda Prezesa Atende Software,
◾️ „Najlepsza praca z dziedziny informatyzacji ochrony zdrowia” – nagroda Centrum e-Zdrowia,
◾️ „Najlepsza praca z dziedziny ochrony danych osobowych” – nagroda UODO,
◾️ „Wzorcowa, wysoce efektywna praca zespołowa w okresie pandemii” (zamiast nagrody oratorskiej) – nagroda Przewodniczącego Jury.

Wyróżnienia – XXVI Forum Nagrody – XXVI Forum Nagrody 2009-2020

Wręczenie nagród laureatom

 

Kontakt

  +48 22 100 10 50   forum@biztech.pl