XXIV Forum Teleinformatyki
„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 września 2018 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego


PARTNERZY FORUM:

PARTNER SESJI FORUM NOWYCH IDEI:

FUNDATOR NAGRODY IM. MARKA CARA:

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld_logo
ForumIT_itwiz
logosas
27 września 2018 (czwartek)28 września 2018 (piątek)
checklist-on-a-paper-with-a-pencil_maly
08:30 Rejestracja Uczestników Forum

open
08:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz Partnerów

number-one-in-a-circle
SESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA I OBYWATELA – SZANSE I BARIERY


Nowoczesne państwo, aby skutecznie realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod, wzorców architektonicznych i usług. Reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego została trwale podważona, nie da się bowiem budować nowoczesnego systemu informacyjnego bez efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński
Współprowadzący: Waldemar Sielski

„System informacyjny państwa – najważniejsze cele i zadania Ministerstwa Cyfryzacji”
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Prezentacja w pdf
„Statystyka publiczna jako element systemu informacyjnego państwa”
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prezentacja w pdf

open
10:20 Przerwa na kawę

SESJE RÓWNOLEGŁE:

number-one-in-a-circleSESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są niewątpliwie projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja, przesądzi nie tylko o kierunkach unowocześniania funkcjonowania państwa, ale także o stopniu zaufania obywateli do procesów jego cyfrowej modernizacji. Ważną rolę porządkującą dla systemu informacyjnego pełni Główny Urząd Statystyczny, co trzeba podkreślić z okazji stulecia powstania tej instytucji.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Paweł Oracz, Marek Słowikowski
open
Blok I – Rozszerzamy horyzonty

10:50 „Wybrane inicjatywy informatyczne Narodowego Banku Polskiego – uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne”
Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Prezentacja w pdf
11:05 „Informatyczne wsparcie zadań ustawowych NBP – istota, architektura, technologie”
Marcin Karlik – Naczelnik Wydziału w DIT NBP
Prezentacja w pdf

open
Blok II – Ministerstwo Finansów

11:25 „Przegląd inicjatyw informatycznych Ministerstwa Finansów wspierających procesy analityczne”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji
Prezentacja w pdf
11:40 „Twórcze wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji zadań Ministerstwa Finansów”
Maciej Wardaszko – Prezes Zarządu Aplikacje Krytyczne
Prezentacja w pdf

open
Blok III – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12:00 „Wybrane projekty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne”
Paweł Jaroszek – Członek Zarządu ZUS
Prezentacja w pdf
12:15 „System elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA”
Bartłomiej Prystupa – Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich ZUS
Prezentacja w pdf

open
Blok IV – Główny Urząd Statystyczny

12:35 „Architektura i narzędzia informatycznego wsparcia badań statystycznych”
Janusz Dygaszewicz – Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w GUS
Prezentacja w pdf

open
Blok V – Główny Urząd Miar

12:55 „Od materii do abstrakcji – rewolucja w pomiarach i technologiach wraz z nadchodzącą redefinicją układu SI”
dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Prezes GUM
Prezentacja w pdf
13:15 „Innowacyjna cyfrowa komunikacja siłą organizacji do afektywnej realizacji strategii w epoce big data i globalizującej się codzienności”
Artur Rybarczyk – Senetic SA
Prezentacja w pdf

number-one-in-a-circle
13:35 Przerwa na obiad

open
Blok VI – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
14:30 „Wybrane inicjatywy informatyczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – cele i uwarunkowania realizacyjne”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii


number-one-in-a-circleSESJA III
INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: BAZA DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Sesja dedykowana Informacyjnym Systemom Ubezpieczeniowym, które są źródłem sprawdzonych rozwiązań architektonicznych, jak i przekrojowej, rozległej wiedzy o społeczeństwie.

Współprzewodniczący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł

10:50 Otwarcie sesji
Małgorzata Ślepowrońska – Członek Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Prezentacja w pdf

10:55 „Praktyczne szkolenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni i ich znaczenie w doskonaleniu poziomu ochrony danych”
Zbigniew Świerczyński – Milstar
Prezentacja w pdf

11:20 „Integracja danych ubezpieczeniowych w czasie rzeczywistym”
Łukasz Szewczyk – Goldenore
Prezentacja w pdf

11:45 „Data Protection Impact Assessment. Praktyczny model oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji”
adw. Gerard Karp – PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki
Prezentacja w pdf
12:10 „Automatyzacja procesów projakościowych w zakładach ubezpieczeń”
Przemysław Czapliński – Aspartus
Marcin Wójciuk – Aspartus
Prezentacja w pdf
12:35 „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej: Funkcjonalności i korzyści dla Zakładów Ubezpieczeń”
Bogumił Kamiński – DahliaMatic
Prezentacja w pdf
13:00 „Spełnienie wymogów RODO – anonimizacja danych osobowych w bazach”
Artur Chruściel – BizTech Konsulting SA
Prezentacja w pdf
13:15 Pytania i odpowiedzi do sesji

number-one-in-a-circle
13:35 Przerwa na obiad

number-one-in-a-circle14:45 SESJA IV (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ V)
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE

W środowiskach zaangażowanych w budowę nowoczesnego państwa narasta przekonanie o braku mającego silne podstawy merytorycznie, stabilnego modelu wykorzystania w tym względzie metod i środków informatyki. Uwzględniając dotychczasowy dorobek Forum w tej dziedzinie, sądzimy że przedstawione w tej sesji pogłębione poglądy na temat wpływu czynników wymienionych w tytule na bezpieczną i efektywną realizację procesów informacyjnych będą stanowić ważny głos dotyczący kierunków i sposobów rozwoju systemu informacyjnego państwa.

Przewodniczący: dr Marek Lipniowiecki
Współprowadzący: Dariusz Dolczewski, Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski

14:45 „Implikacje zmian otoczenia technologicznego i prawnego dla cyberbezpieczeństwa Polski”
Paweł Nogowicz – Evercom
15:10 „Zmiana sposobu dostarczania aplikacji wspierających funkcje państwa”
Włodzimierz Dymaczewski – IBM Polska
Prezentacja w pdf

open
15:35 Przerwa na kawę

16:05 „Co operator telekomunikacyjny może zrobić dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni?”
Włodzimierz Nowak – Członek Zarządu T-Mobile Polska SA
Prezentacja w pdf
16:30 „Praktyczne podejście do realizacji wymagań RODO w systemach teleinformatycznych”
Paweł Walczak – Microsoft
Prezentacja w pdf
16:55 „Zaawansowana analityka wspierająca wykrywanie nadużyć w sektorze publicznym – doświadczenia i praktyka”
Patryk Choroś – SAS Institute
Prezentacja w pdf

open
17:20 Przerwa na kawę

17:45 „O czym trzeba pamiętać, rozważając migrację do chmury publicznej”
Marcin Fryzik – Veeam Software
Prezentacja w pdf
18:10 „Flash Storage – Dla kogo i dlaczego? Mity i fakty”
Arthur Kilian – AccelStor
Prezentacja w pdf
18:35 „1968-2018 – 50 lat innowacji Intela”
Tomasz Hodakowski – Intel

open
19:00 Wręczenie Nagrody za najlepszą prezentację firmową na XXIII Forum
Wręczenie Nagrody im. Marka Cara (Fundator Nagrody im. Marka Cara – SAS Institute)
open
19:15 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach


number-one-in-a-circle14:30 SESJA V (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ IV)
INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD
Sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka


Przewodnicząca: Beata Ostrowska (PTI – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka)

14:30 „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji”
Wstęp: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz – Instytut Informatyki – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
14:50 Panel dyskusyjny: moderator – Bogusław Dębski – radca Ministra Cyfryzacji, Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji
uczestnicy: Marek Graczyk (Polska Izba Firm Szkoleniowych), dr inż. Adrian Kapczyński (PTI/Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Jarosław Kowalski (PIIT), Bożena Mayer-Gawron (Ośrodek Rozwoju Edukacji), prof. Mieczysław Muraszkiewicz (II WEiTI PW), Andrzej Żurawski (Instutut Badań Edukacyjnych)

open
15:50 Przerwa na kawę

16:20 „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców”
Wstęp: Tomasz Klekowski – Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
Prezentacja w pdf
16:40 Panel dyskusyjny: moderator – Wiesław Paluszyński – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
uczestnicy: przedstawiciele firm-członków Rady i PIIT: Anna Czacharowska-Rybkowska (Cisco Systems Poland), Tomasz Klekowski (ZPTC Lewiatan), Barbara Matyaszek-Szarek (Heuresis), Urszula Krajewska (BizTech), Robert Śmietanka (SoftCream Software)
17:40 Podsumowanie: Tomasz Kulisiewicz (PTI – sekretarz Sektorowej Rady ds Kompetencji – Informatyka) i moderatorzy obu paneli.

open
19:00 Wręczenie Nagrody za najlepszą prezentację firmową na XXIII Forum
Wręczenie Nagrody im. Marka Cara (Fundator Nagrody im. Marka Cara – SAS Institute)

open
19:15 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach


number-one-in-a-circle22:00 „NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”
CZYJE SĄ „MOJE” DANE?

W mijającym roku nastąpiło wiele wydarzeń dotyczących zbierania, przechowywania, wykorzystywania, szeroko rozumianych, danych osobowych. Wydarzenia te mają pozytywne i negatywne aspekty.

Z jednej strony mamy do czynienia z wejściem w życie GDPR (RODO), z drugiej z przypadkiem wielorakich skutków wykorzystania danych, m.in. pochodzących z Facebook’a, przez Cambridge Analytica. W tym drugim, niezbyt radosnym, kontekście warto też wspomnieć o tym, jak Rząd Chin wykorzystuje postęp technologiczny, aby wspierać/nagradzać pożądane, z jego punktu widzenia, działania swoich obywateli.

W ramach Unii Europejskiej, każdy dofinansowywany projekt przechodzi przez bardzo szczegółową ocenę etyczną i w razie wątpliwości tworzone są procedury nadzorujące gromadzenie, przechowywanie, niszczenie, i wymianę „ze światem” danych osobowych. Równocześnie globalizacja powoduje, że często nie wiemy nawet, jakie regulacje dotyczą danych, które zostawiamy w sieci. Firmy, takie jak Amazon czy Google, robią co mogą, aby wykorzystać zebrane o nas dane dla naszego dobra (???), sugerując nasze potrzeby / zachowania.

Jeśli chodzi o administrację, wiele organizacji ma prawo pozyskiwać i gromadzić nasze dane. Jednakże powstaje wówczas pytanie – co one już „robią” z tymi danymi i co mają prawo robić z nimi w przyszłości.

Biorąc tylko to pod uwagę, tytułowe pytanie tegorocznej Nocy Architektów jest nie tylko aktualne, ale również z różnych punktów widzenia zasadne, o czym z pewnością przekona nas grono panelistów wiodących.

Przewodniczący: dr hab. Marcin Paprzycki
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Piotr Drobek – Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Maria Ganzha – Ekspert UE ds. Etyki, Politechnika Warszawska, Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Paweł Walczak – Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Publicznego, Microsoft, Kajetan Wojsyk – Ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych

open
08:45 Poranna kawa

number-one-in-a-circle09:00 Sesje równoległe
SESJA VI FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Dlatego do uczestnictwa w sesji są zachęcani wszyscy uczestnicy Forum, którzy są zainteresowani prezentacjami i dyskusją z młodymi mistrzami informatyki.

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego


Przewodniczący: Witold Wieteska

09:00 „Fintech a pieniądz: pieniądz cyfrowy, rozproszony rejestr, kryptowaluty”
prof. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP

„Zjawisko splątania w kwantowych protokołach przesyłania i kodowania informacji”
Martyna Jakubowska (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Prognozowanie ekonomiczno-organizacyjnych parametrów inwestycji z wykorzystaniem maszyny neuromarketingowej”
Karol Sosnowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Ocena możliwości wykorzystania rynków predykcyjnych do wspomagania podejmowania decyzji w odniesieniu do recyklingu pojazdów”
Liliana Czwajda (Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN)

„Przewidywanie decyzji poszkodowanego na temat wykorzystania samochodu zastępczego za pomocą algorytmów uczenia maszynowego”
Łukasz Neumann (Politechnika Warszawska)

„Modelowanie operacji informacyjnych w celu identyfikacji obiektów zawierających treści mające charakter dezinformacji i propagandy”
Piotr Szczepańczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Formalna Weryfikacja Implementacji Algorytmów Kryptograficznych”
Tomasz Cabała, Władysław Dudzic (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Drogowskaz – czyli jak odnaleźć drogę do kościoła?”
Michał Janowicz, Marta Żarnowska, Piotr Żarnowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

„Mobilne narzędzie wsparcia leczenia epilepsji wykorzystujące metody sztucznej inteligencji – NERVE (Neurological Environment for Recognition and Verification of Epilepsy)”
Filip Głowacki, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Demonstrator ochrony węzła sieci IoT przed intruzami”
Cezary Dawidowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Aplikacja MISSING. Analiza prawna i socjologiczna możliwości zastosowania aplikacji do szukania osób zaginionych na wybranych portalach społecznościowych”
Wojciech Zmudczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

„GDPR/RODO nowe zagrożenia i wyzwania: Profilowanie głosu”
Karol Szczepanowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Health Point – pierwszy system wspomagający ratowników medycznych”
Patryk Ostrowski, Michał Pilichowski, Gabriela Zielińska (Wojskowa Akademia Techniczna)

„HabiDrive – i ty możesz nauczyć się jeździć bezpiecznie”
Paweł Graboś, Adrian Mikołajczak, Ewelina Ossowska, Grzegorz Paczkowski, Krzysztof Paczkowski, Michał Rewers (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

„Informatyczne wsparcie zarządzania bezpieczeństwem lotów – aspekty analityczne i ekonomiczne”
Jarosław Wójcik (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Reuse dostępnych danych, czyli publiczne informacje o jednostkach akademijnych i wynagrodzeniach kierowników instytutów”
Emilia Borko (Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN, Szkoła Główna Handlowa)

„Jak przekształcić informacje w wiedzę? Analizy bibliometryczne przy użyciu programu VantagePoint”
Robert Komarec (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Komunikacja Peer-to-Peer jako alternatywny kanał ostrzegania i alarmowania w sytuacjach kryzysowych”
Kamil Małysz, Piotr Szczepańczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Mokre podpisy na foliach wielorazowego użytku – czyli jak oszczędzać papier zachowując wszystkie jego właściwości?”
Bartosz Chyży, Patrizia Marciniak, Bartosz Szadach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„Koncepcja wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym”
Michał Jurek (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Metody fuzji klasyfikatorów w diagnostyce medycznej”
Marcin Romaldowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Podejście symulacyjne do nowych horyzontów dla pozyskiwania energii z biomasy”
Piotr Morawiecki (Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN, Uniwersytet Warszawski)

„Rzeczywistość rozszerzona w procesie szkolenia wojsk”
Paweł Pieczonka (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Semantyczny model aktów prawnych – czy można okiełznać legislacyjny chaos”
Michał Gałusza (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Sposoby i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury publicznej z wykorzystaniem technologii Blockchain”
Marcin Panek, Jakub Sierżęga (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Sztuczna inteligencja, jako ekonomiczna szansa dla państwa polskiego”
Albert Jerzy Szałda (Wojskowa Akademia Techniczna)

„PixBlox – czyli jak uczyć dzieci programowania?”
Oskar Jabłoński, Patrycja Kogut, Adrian Mirowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa)

„Trener Wirtualny”
Maciej Kaczanowski, Piotr Socik (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy na potrzeby cyfryzacji państwa – czy stać nas na rezygnację z bezpieczeństwa?”
Tomasz Mazurkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Wykorzystanie danych biometrycznych dla potrzeb administracji cyfrowej”
Marcin Pachnik (Wojskowa Akademia Techniczna)

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VII FORUM NOWYCH IDEI
„AI – JAK MYŚLĄCE KOMPUTERY ZMIENIAJĄ ŚWIAT”

W tym roku w ramach sesji Forum Nowych Idei będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji. Postaramy się przedstawić obszary, w których jej zastosowanie niesie ze sobą wymierne korzyści biznesowe. Pokażemy uwarunkowania i ograniczenia jej zastosowania. Postaramy się obalić kilka mitów oraz zdefiniować warunki i szanse, jakie są związane z budową rozwiązań opartych na tej koncepcji. Podyskutujemy też o tym, kto się boi AI. Wychodząc od AI, postaramy się też pokazać, jakie są szanse związane z robotyzacją procesów w administracji publicznej i samorządowej.

Partner sesji: NASK – Państwowy Instytut Badawczy

Przewodniczący: Wiesław Paluszyński
Współprowadzący: Dariusz Dolczewski, Borys Stokalski

09:00 „AI na rynku i w społeczeństwie” – prezentacja wprowadzająca –
Urszula Rybicka – Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Public Relations NASK PIB
Prezentacja w pdf
09:20 „Zastosowanie uczenia maszynowego w systemach wspomagających pracę ludzi” –
Kamil Frankowicz – NASK PIB, zespół CERT Polska
09:40 „Sztuczna inteligencja w działaniu. Zastosowanie techniki AI w systemach informatycznych, stosowanych na co dzień”
dr Jan Chorowski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki
10:00-10:45 „Dyskusja panelowa pt. „Kto się boi sztucznej inteligencji”
Moderator: Marcin Bochenek – Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK PIB
Paneliści: Jan Chorowski – Uniwersytet Wrocławski, Krzysztof Silicki – Dyrektor NASK

number-one-in-a-circle„PERSPEKTYWY ROBOTYZACJI PROCESÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”

11:00 „Robotyzacja procesów – doświadczenia i najlepsze praktyki”
Piotr Kuljon – Board Member, Director of Automation & Robotics Division Makeitright
Prezentacja w pdf
11:00 Debata
Ministerstwo Cyfryzacji

Mariusz Pultyn – CTO Digital TeamMates
Prezentacja w pdf
Piotr Kuljon – Board Member, Director of Automation & Robotics Division Makeitright
Moderacja: Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ
„ZŁOTE USŁUGI I PRAKTYKI DO WZIĘCIA”

Sesja „Złote usługi i praktyki do wzięcia”, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie sprawdzonych już „na swoim podwórku” usług. Szczególną cechą tej sesji jest możliwość zapoznania się z kierunkami działania w dziedzinie geodezji, kartografii, geologii i hydrogeologii.

Współprzewodniczący: dr inż. Kajetan Wojsyk, Mariusz Madejczyk
Współprowadzący: Krzysztof Mączewski

Honorowy Patronat sesji:

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego


Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski


dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju


dr Tomasz Nowacki, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Blok I – Linia Współpracy
Prowadzący: Mariusz Madejczyk, Kajetan Wojsyk

9:00 „EZD RP w administracji publicznej RP – założenia i stan realizacji przedsięwzięcia Ministra Cyfryzacji realizowanego przez NASK i Wojewodę Podlaskiego”
Mariusz Madejczyk – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji
Magdalena Sawicka – NASK
Prezentacja w pdf
9:20 „Omówienie koncepcji i praktyki współpracy EZD z wybranymi systemami dziedzinowymi stosowanymi w administracji samorządowej”
prof. Marcin Korytkowski – Gmina Moszczenica
Prezentacja w pdf
09:40 Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Blok II – eUsługi z wykorzystaniem informacji przestrzennych
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prowadzenie: przedstawiciele Samorządu Mazowieckiego i Rady Programowej Forum

9:50 Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego
10:00 Małgorzata Plewka – Geodeta Powiatowy
10:10 Anna Gieleta – Miasto i Gmina Piaseczno
Prezentacja w pdf
10:20 „Internetowe usługi wspierające funkcjonowanie podmiotów samorządowych w województwie mazowieckim”
Krzysztof Mączewski – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
10:40 „Integracja danych przestrzennych na potrzeby Państwa i biznesu – innowacyjny portal Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB”
Piotr Gałkowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Prezentacja w pdf
10:55 Konkurs „Samorządowy Lider Cyfryzacji”
Marszałek Województwa, Przewodniczący Konwentów, Dyrektor Departamentu
Prezentacja w pdf

Blok III – Usługi elektroniczne w sektorze rolniczym
Patronat Honorowy: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prowadzenie: przedstawiciele ARiMR oraz Rady Programowej Forum

11:00 Wystąpienie wprowadzające
Maria Fajger – Prezes Zarządu ARiMR
11:10 „Zadania i systemy informatyczne ARiMR wspierające politykę rolną na przykładzie systemu dopłat bezpośrednich”
Mariusz Głębocki – p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Informatyki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezentacja w pdf
11:25 „Rola i znaczenie środowiska użytkowników we wdrażaniu systemów informatycznych ARiMR”
Jolanta Piechocka – Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki
Piotr Wiśniewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki
Prezentacja w pdf
11:40 „Kierunki zmian architektury systemów informatycznych ARiMR w kontekście zmian w informatyce publicznej”
Artur Kapuściński – Dyrektor Biura Projektów i Procesów
Prezentacja w pdf
11:55 Wręczenie nagrody „Złoty Herold” (przez Radę Programową Forum)

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA IX
„INCYDENT I CO DALEJ”

Przewodnicząca: Julia Juraszek
Współprowadzący: Marcin Paprzycki, Tomasz Wodziński

9:00 Wprowadzenie: „Prezentacja ISSA Polska” – kim jesteśmy, co robimy, kim są nasi członkowie
Julia Juraszek – Prezes Zarządu ISSA Polska
9:15 „Zapobieganie incydentom bezpieczeństwa”
Tomasz Wodziński – Cyber Security Defence Professional (CISSP, CEH, GCIH, CISA)
10:00 „Jak rozpocząć karierę w security (potrzeby / wakaty, oczekiwania rynku a nad popyt)”
Tomasz Wodziński – Cyber Security Defence Professional (CISSP, CEH, GCIH, CISA)
10:15 „Wykrywanie incydentów oraz działania poincydentalne”
Taryk Abu-Hassan
11:00 „Skutki prawne incydentu RODO, NIS i innych dla organizacji”
Kamil Pszczółkowski

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle12:20 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
TRANSFORMACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA
„CYFRYZACJA PAŃSTWA – REFLEKSJE PO I POŁOWIE KADENCJI”

Uczestnicy Forum będą mieli okazję skonfrontować z poglądami zaproszonych panelistów swoje oczekiwania i prognozy, dotyczące organizacji procesu przebudowy systemu informacyjnego państwa. Stan aktualny oraz prezentowane przez rząd podejście do procesów informatyzacji (o ile zostanie nowe przedstawione) nadal wywołują wiele pytań, nie tylko ze strony sektora firm informatycznych i telekomunikacyjnych, ale także ze strony środowisk naukowych i tzw. przeciętnych obywateli. Planowane prezentacje wprowadzające, odniosą się do wielu z nich i tym samym zachęcą do dyskusji plenarnej.
Zapewniamy więc, że znowu w Kotle będzie i interesująco, i gorąco.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Borys Stokalski

12:20 „Z doświadczeń Forum Teleinformatyki”
prof. WAT Bolesław Szafrański – Przewodniczący Rady Programowej Forum
Prezentacja w pdf
12:30 „Matematyka motorem innowacji technologicznych – jak to wykorzystać tu i teraz”
dr Kamil Kulesza – Centrum Zastosowań Matematyki Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
12:45 „Wprowadzenie – założenia organizacyjne i merytoryczne kotła dyskusyjnego”
Borys Stokalski – Prezes PIIT
Prezentacja w pdf

Wiodący paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Dyki – Członek Zarządu ZUS, Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA, Karol Okoński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Roman Szwed – Prezes Zarządu Atende SA, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP

number-one-in-a-circle 14:15 Ogłoszenie wyników konkursu Młodych Mistrzów

number-one-in-a-circle
14:30 Zakończenie Forum
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle
14:35 Obiad