NAGRODA IM. MARKA CARA

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2023

Włodzimierz Albin

Prezes Wolters Kluwer Polska. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”.
Życiorys

– stworzenie nieodpłatnego serwisu OpenLEX, zapewniającego powszechny dostęp do olbrzymiej, aktualizowanej codziennie, bazy wszystkich obowiązujących w Polsce aktów prawnych oraz orzeczeń sądów, wzorów dokumentów i poradników; – wieloletnie zaangażowanie w podnoszenie kompetencji cyfrowych, w tym stworzenie fundacji, która do 2010 r. przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy pracowników sądownictwa w używaniu komputerów
i oprogramowania prawniczego;
– wprowadzenie na polski rynek oprogramowania informacyjnego dla księgowych, kadrowców, urzędników samorządowych, menadżerów edukacji
i innych profesjonalistów nie będących prawnikami;
– kreowanie i rozwój trendów związanych
z innowacjami LegalTech;
– dbanie o odpowiednią prawnoautorską ochronę działalności kreatywnej, związanej z nowymi technologiami;
– wspieranie innowacji i młodych talentów poprzez aktywne uczestnictwo w różnych inicjatywach.
Elżbieta Bowdur
Dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Życiorys
– praktyczne, wieloletnie upowszechnianie informatyki i jej narzędzi w pracy
z młodzieżą i dorosłymi;
– szczególne zaangażowanie w pozaszkolne zajęcia metodyczne, daleko wykraczające poza obowiązki nauczycielskie;
– działalność w zakresie uświadamiania potrzeb tworzenia bezpiecznych warunków poruszania się w sieciach i budowanie właściwych postaw wśród młodzieży w tym obszarze;
– zaangażowanie i osobisty przykład
w rozwijanie pasji i chęci poznawania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozumienie ich znaczenia dla członków rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego.
Krzysztof Silicki
Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK. Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA.
Życiorys
– zbudowanie podstaw systemowych
i organizacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa usług społeczeństwa informacyjnego.
Roman Szwed
Polski naukowiec, informatyk, nauczyciel akademicki i przedsiębiorca. Przewodniczący Rady Nadzorczej Atende SA.
Życiorys
– pionierskie działania związane
z uruchomieniem i rozwojem Internetu
w Polsce;
– aktywny udział w rozwoju akademickich ośrodków obliczeniowych;
– działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Michał Tabor
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego
Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA
Ekspert Związku Banków Polskich
Członek Rady Ekspertów Związku Cyfrowa Polska
Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz. Życiorys

– nieustającą promocję europejskich rozwiązań w zakresie elektronicznej tożsamości i podpisu elektronicznego.

Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2023

Krzysztof Silicki

Roman Szwed